Forretningsbetingelser

Vilkårene er gældende for samtlige produktioner udført af Noise. Produktet er nærmere beskrevet i det tilsendte tilbud, hvor detaljerne omkring ydelsen er specificeret.

Skriftlig accept af tilbud/prisoverslag er påkrævet, herunder bekræftelse via e-mail. Tilbuddet er gyldigt i 30 dage fra datoen, og alle priser er eksklusive moms og ekstraydelser.

Medmindre andet er aftalt, inkluderer tilbuddet 1 gratis korrekturgennemgang med rettelser af eventuelle fejl.

I tilfælde af overskridelse af tidsplanen eller ændringer modtaget efter påbegyndelse af post-produktion (efter redigering) forårsaget af forhold hos kunden, forbeholder Noise sig retten til at fakturere for eventuelle ekstra omkostninger.

Eventuelle ekstraydelser eller ændringer, der ikke er dækket af det oprindelige tilbud, vil blive faktureret særskilt med en timepris på 750 DKK.

Kørselsudgifter i forbindelse med produktion vil blive faktureret som en særskilt post, medmindre andet er aftalt på forhånd. Kørselsomkostninger afregnes efter Statens takster pr. kilometer. Ved længere ture eller særlige transportbehov kan ekstra udgifter forekomme, hvilket vil blive aftalt og godkendt skriftligt af kunden.

Medmindre der foreligger anden aftale, vil fuldførte projekter blive leveret via et downloadlink. Tekniske specifikationer vil blive specificeret i det tilsendte tilbud.

Hvis kunden overskrider de aftalte deadlines for levering af materialer eller andre nødvendige oplysninger, bortfalder Noise’s ansvar for rettidig levering.

Fakturaerne skal betales inden for 8 dage fra fakturadatoen.

Noise udsender fakturaer for projekter ved levering til kunden eller i henhold til aftale. Betalingsfristen angives tydeligt på fakturaerne, og forsinket betaling kan medføre renter.

I tilfælde af større ordrer kan faktureringen opdeles i to eller flere rater.

Kunden opnår fulde rettigheder uden nogen begrænsninger i forhold til tid og geografi. Noise har tilladelse til at anvende materialer, som de har udviklet til kunden, som en del af deres markedsføring, både under og efter samarbejdet. Hvis visse materialer er fortrolige og ikke må anvendes, er det kundens ansvar at informere om eventuel tavshedspligt vedrørende forretningshemmeligheder.

Kunden accepterer, at Noise kan bruge materialerne som reference i portefølje og markedsføring, herunder online og offentlig visning. Specifikke begrænsninger skal være skriftligt aftalt.

Når kunden har foretaget korrektur og godkendt materialet, påtager kunden sig ansvaret for, at projektet er korrekt leveret.

Noise’s erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader af godkendte leverancer. Eventuelt erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for det pågældende projekt, som ansvaret vedrører.

Produktionsdatoer aftales på forhånd og bekræftes af dig. Hvis disse datoer aflyses, enten på grund af en anmodning fra dig eller på grund af en ændring foretaget af dig, der medfører aflysning, vil følgende gebyrer gælde, afhængigt af hvornår aflysningen meddeles eller opstår:

Inden for 48 timer før optagelsesdatoen – 50% af dagens optagepris

Inden for 24 timer før optagelsesdatoen – 100% af dagens optagepris

Enkeltstående undtagelser kan forekomme, hvis meget god grund kan fremlægges – aftales skriftligt pr. mail eller telefonisk.

Ved indtræden af Force Majeure bortfalder Noise’s ansvar for opfyldelse af forpligtelser, forudsat at Noise ikke har kontrol over disse ekstraordinære omstændigheder eller med rimelighed kunne eller burde have forudset dem. Anvendelse af Force Majeure skal meddeles skriftligt og uden unødig forsinkelse. Desuden skal meddelelsen indeholde årsagen, forventet omfang og forventet varighed af den manglende evne til at opfylde forpligtelserne.

Sidst opdateret 2024.